งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙