งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
๙ มิถุนายน ๒๕๕๙